Výpůjční řád


MOTTO půjčovny:

''Chovej se k půjčenému kolu tak, jako by bylo tvé vlastní''


Výpůjční řád půjčovny elektrokol Rohatec

Půjčovna: Kožení s.r.o.

Cihelny 1070/20a, 696 01 Rohatec, IČO 05071135, DIČ CZ 05071135

Tel: 602 552 746

E-mail: kozenamarketa@seznam.cz

§1 Elektrokolem se rozumí jízdní kolo vybavené elektromotorem maximální asistované rychlosti 25 km/h, které je homologováno pro provoz na veřejných komunikacích.

§2 Pouze osoba uvedená ve smlouvě o nájmu movité věci (dále jen Nájemce), má právo používat zapůjčené zařízení (elektrokolo a doplňky), jehož převzetí potvrdila svým podpisem ve smlouvě o nájmu movité věci (dále jen Smlouva).

§3 Elektrokola se pronajímají a vracejí v místě Půjčovny elektrokol Rohatec, Cihelny 1070/20a.

§4 Pronájem kola je možný pouze po předložení a ofocení alespoň dvou z těchto dokladů:

a) platný Občanský průkaz občana České republiky (nebo Doklad o trvalém pobytu

v ČR pro cizince)

b) platný Cestovní pas

c) platný Řidičský průkaz občana EU

§5 Nájemce může být pouze osoba zletilá (tj. starší 18ti let či osoba), která je plně způsobilá k právním úkonům. Pronajímatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s osobou, u které je důvodná obava, že při užíváním elektrokola může způsobit škodu sobě či třetím osobám. Jde zejména o osoby pod vlivem omamných nebo návykových látek.

§6 Půjčovné a vratná kauce jsou splatné HOTOVĚ při podpisu smlouvy.

§7 Nájemce je povinen ověřit si technický stav vypůjčeného předmětu před podpisem smlouvy a úhradou nájemného.

§8 Po podpisu smlouvy přebírá nájemce veškerou zodpovědnost za vypůjčený předmět, a to až do doby vrácení předmětu pronajímateli.

§9 Jízda na elektrokole je na vlastní nebezpečí. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nájemcem, jím zapůjčeným předmětem, a to na :

• jeho vlastním majetku,

• na jiných předmětech movitých i nemovitých,

• jiných osobách,

• za zdraví nájemce

po celou dobu výpůjčky.

§10 Nájemce přebírá hmotnou odpovědnost za všechna elektrokola uvedená v jim podepsané  smlouvě o nájmu stvrzené svým podpisem až do doby vrácení.

§11 Používání předmětu nájmu osobami, které nejsou uvedeny ve smlouvě, je zakázáno.

§12 Při poškození, ztrátě, či odcizení vypůjčeného předmětu je nájemce povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost pronajímateli a Policii ČR.

§13 Během doby nájmu nesmí nájemce opustit kolo odemčené nebo nezajištěné.

§14 Při nedodržení termínu vrácení půjčené věci je nájemce povinen zaplatit dlužné nájemné za období, které přesáhlo původní dobu pronájmu.

§15 Při ztrátě či odcizení vypůjčených věcí uhradí nájemce pronajimateli jejich POŽIZOVACÍ cenu.

§16 Nájemce se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou vypůjčeného předmětudo deseti dnů od obdržení faktury a výzvy k uhrazení.

§17 Nájemce byl seznámen se zásadami správného užívání elektrokola a se všeobecnými obchodními podmínkami, což strvrzuje svým podpisem v nájemní smlouvě, nájemce se bude těmito zásadami řídit v plném rozsahu.

§18 V případě nadměrného znečištění kola bude nájemci účtováno 150,- za umytí kola.

§19 Zapůjčené elektrokolo je možno užívat pouze pro nekomerční účely. V případě jiného záměru je nutné tento konzultovat s pronajímatelem.

Ceník půjčovny elektrokol:

Elektrokolo HAIBIKE - vratná kauce 7.000,- půjčovné 1.000 Kč/den

Elektrokolo LECTRON - vratná kauce 5.000,- půjčovné 700 Kč/den

Jízdní trekingové kolo - vratná kauce 2.000,- půjčovné 500 Kč/den


PŘÍPLATKY:

Brašna na zadní sedlovku odnímatelná - příplatek 100 kč

Vyzvednutí kol mimo dobu 8.00-9.30 hod - příplatek 50 kč/ks

Vrácení kol mimo dobu 18.00-19.30 hod - příplatek 50 kč/ks

Vrácení silně znečištěného kola - příplatek 150 Kč/ks


Bezpečnost:

Kola procházejí pravidelnými servisními prohlídkami.

Pronajímatel zajistí kontrolu stavu a seřízení kola před a po každém pronájmu.

Pronajímatel kola nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv újmy na zdraví nebo škody

týkající se nájemce v důsledku neopatrného chování.

Zdarma ke kolům poskytujeme zámky pro jejich bezpečné uzamčení.

Pokud během výpůjčky kola zamykáte na veřejně přístupných místech:

- pokud jde, zamykejte více kol dohromady

- zamykejte vždy kolo za rám, nikdy ne za kola,

- zvažte, zda předmět či konstrukce, ke kterým kolo uzamykáte, jsou dostatečně pevné

(např. sloupky dopravních značek mohou být vytaženy z chodníku),

- vyvarujte se uzamykání kol na opuštěných místech po delší dobu, zejména v noci.

Rezervace

Kola je možné rezervovat, pokud se však klient nedostaví (popř. nekontaktuje půjčovnu) do 30 minut po stanoveném termínu rezervace, je rezervace neplatná a kola mohou být pronajata dalším zájemcům.